Algemene voorwaarden

4KPRINT is een handelsnaam van Growth Gear welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 68346530.

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap 4KPRINT gevestigd in Arnhem:

1 Toepasselijkheid

1.1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van 4KPRINT en alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen met 4KPRINT. De wederpartij van 4KPRINT wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met: de opdrachtgever.

1.2 
4KPRINT wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 
Aanbiedingen en offertes van 4KPRINT zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2 
Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen kleuren of andere indicaties welke 4KPRINT verstrekt binden 4KPRINT niet. Deze hebben slechts het karakter van een aanduiding bij benadering.

2.3 
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestuurder van 4KPRINT of een door 4KPRINT daartoe bijzonder gevolmachtigde de bestelling c.q. opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dan wel door ondertekening van de aanbieding of offerte afkomstig van 4KPRINT door opdrachtgever wanneer deze de strekking heeft om als schriftelijke vastlegging van de met opdrachtgever gemaakte afspraken te dienen. Wanneer partijen dit nalaten, maar de opdrachtgever instemt dat 4KPRINT een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht, wordt de inhoud van de aanbieding of offerte geacht tussen partijen te zijn overeengekomen.

2.4 
Meer- of minderwerk bindt 4KPRINT pas nadat deze schriftelijk door 4KPRINT zijn bevestigd.

3 Prijzen en zekerheidstelling

3.1 
Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de zaken als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de aanbieding of offerte dan wel orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 
4KPRINT is gerechtigd om voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven prijzen in geval van nadien ingetreden wijzigingen in kostprijsbepalende factoren met inachtneming van de gewijzigde bedragen te verhogen.

3.3 
Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet zijn vastgesteld, zijn de door de opdrachtgever verschuldigde prijzen de in de prijslijsten c.q. op de webshop van 4KPRINT vermelde prijzen die gelden op de dag der levering c.q. de dag van voltooiing van het werk of de dienst.

3.4 
4KPRINT is gerechtigd van de opdrachtgever vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en leveringen op te schorten tot de opdrachtgever genoegzaam zekerheid voor betaling heeft verstrekt. 4KPRINT is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever door deze vertraging te lijden schade.

4 Uitvoering van de overeenkomst, levering, afwijkingen en deugdelijkheid

4.1
4KPRINT is gehouden de opdracht naar beste kunnen en zorgvuldig uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. 4KPRINT is gerechtigd om de opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren. 
4KPRINT is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel een door deze ingeschakelde derde verstrekte teksten (inhoudelijk of taalkundig) en beeldmateriaal noch voor de deugdelijkheid van de daarbij gebruikte digitale bestanden/gegevensdragers. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake van alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan.

4.2 
Opdrachtgever is gehouden de door 4KPRINT ter controle ter beschikking gestelde (druk)proeven zorgvuldig en omgaand op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan 4KPRINT te doen toekomen. Goedkeuring van de proeven dan wel het nalaten om tijdig aan de controleverplichting te voldoen, geldt als erkenning dat 4KPRINT de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

4.3
De opdrachtgever houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals getoond op een beeldscherm bij de opdrachtgever, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming.

4.4
Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de opdrachtgever geen aanspraak wegens tekortkoming. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.

4.5 
De opdrachtgever kan op eigen verzoek tegen een vooraf vastgestelde vergoeding een sample toegestuurd krijgen met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de opdrachtgever de kwaliteit en kleuren beoordelen. Bestelt de opdrachtgever drukwerk zonder een sample te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de kwaliteit en kleuren behalve in het kader van de garantie zoals genoemd in artikel 8.

4.6 
4KPRINT zal zich inspannen binnen de aangegeven termijn de opdracht uit te voeren, doch is niet gehouden om binnen die termijn de opdracht te hebben volbracht. Een opgegeven leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en is enkel indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.7 
Overschrijding van een leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, tot opschorting of niet nakoming van diens verplichtingen of tot ontbinding van de overeenkomst van opdracht.

4.8 
4KPRINT is gerechtigd een bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten af te leveren. In het laatste geval is 4KPRINT gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de opdrachtgever niet wordt betaald en/of de opdrachtgever aan andere verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of eerdere overeenkomsten niet voldoet, is 4KPRINT gerechtigd om de overeenkomst(en) voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de opdrachtgever, te ontbinden met behoud van het recht van 4KPRINT op schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen gelden.

4.9 
Als datum van levering wordt aangemerkt de dag van verzending van de zaken dan wel de dag van in kennisstelling als bedoeld in lid 8 van dit artikel.

4.10 
Indien is overeengekomen dat 4KPRINT voor transport van de zaken zorg draagt, zullen deze, indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door 4KPRINT bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar het bij 4KPRINT bekende adres van de opdrachtgever. De zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever ook indien de opdracht tot vervoer door of namens 4KPRINT wordt gegeven. Tenzij de opdrachtgever 4KPRINT tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd. De opdrachtgever is verplicht de zaken, na aankomst van het vervoermiddel, zo snel mogelijk te lossen.

4.8 
Indien niet is overeengekomen dat 4KPRINT de zaken zal (doen) bezorgen, is de opdrachtgever verplicht om de zaken binnen twee dagen nadat zij door 4KPRINT in kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan af te (laten) halen bij het bedrijf van 4KPRINT te Doetinchem dan wel het door 4KPRINT aan te wijzen distributiecentrum of de door 4KPRINT aan te wijzen fabriek.

4.9 
Indien de opdrachtgever verzuimt de zaken op de in lid 7 of 8 genoemde momenten in ontvangst te nemen c.q. af te halen geraakt de opdrachtgever reeds daardoor in verzuim. 4KPRINT is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan. De opdrachtgever is verplicht aan 4KPRINT de opslagkosten volgens het bij 4KPRINT gebruikelijke dan wel het aan 4KPRINT in rekening gebrachte tarief te vergoeden. De opdrachtgever is niet bevoegd betaling van deze zaken te weigeren wegens nog niet plaats- gehad hebbende levering.

4.11 
Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

• oplage tot 500 eenheden:10%

• oplage van 500 en meer: 5%.

4.12 
Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

4.13 
De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.

4.14 
Indien niet terstond uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering van de zaken over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend. Indien de opdrachtgever bij het in lid 8 bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan 4KPRINT te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen 4KPRINT terzake van die tekortkomingen.

4.15 
Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor opdrachten die omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.

5 Eigendomsovergang en -voorbehoud, risico en pandrechten

5.1 
Behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de opdrachtgever overgaan op het in artikel 4 bedoelde tijdstippen van levering.

5.2 
Onverminderd het vorenstaande zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat de zaken het bedrijf van 4KPRINT te Doetinchem dan wel het door 4KPRINT aangewezen distributiecentrum of de fabriek hebben verlaten.

5.3 
a. 4KPRINT behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever 
afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien 4KPRINT in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van 4KPRINT geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbe- houden eigendom voor de vorderingen, die 4KPRINT tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomst jegens 4KPRINT.

b. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is 
overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub f bepaalde.

c. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn 
overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt 4KPRINT zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die 4KPRINT dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de opdrachtgever mocht hebben. 4KPRINT is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de opdrachtgever op te treden. De opdrachtgever verplicht zich op verzoek van 4KPRINT aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.

d. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken 
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 4KPRINT te bewaren. De opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan 4KPRINT op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra 4KPRINT te kennen geeft dit te wensen, door de opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van 4KPRINT tegen de opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 3c zijn van toepassing.

e. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens
4KPRINT tekortschiet of 4KPRINT goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is 4KPRINT gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

f. Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde 
zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn opdrachtgevers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.

g. De opdrachtgever verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn opdrachtgevers 
verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4KPRINT. De opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra 4KPRINT de wens daartoe te kennen geeft, aan 4KPRINT te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 3c zijn van toepassing.

h. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van 4KPRINT op de geleverde zaken door 
natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de opdrachtgever bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van 4KPRINT, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, aan 4KPRINT verschuldigd is en zal worden. De laatste twee volzinnen van lid 3c zijn van toepassing.

5.4 
Alle zaken, documenten, waardepapieren en gelden die 4KPRINT of een derde voor haar uit welken hoofde en met welke bestemming ook van of voor de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt en alle vorderingen die de opdrachtgever uit welken hoofde ook op 4KPRINT heeft of krijgt, strekken 4KPRINT tot pand voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben. Dit pandrecht zal geacht worden te zijn tot stand gekomen telkens op het moment waarop 4KPRINT of een derde voor haar die zaken, documenten, waardepapieren en gelden onder zich krijgt respectievelijk op het moment waarop de vorderingen ontstaan.

5.5 
Na het voltooien van de opdracht zal 4KPRINT niet gehouden zijn tot enige bewaarplicht met betrekking tot de bij de opdracht behorende voortbrengselen.

6 Matrijzen, vormen, halffabrikaten, productiemiddelen, hulpgereedschappen e.d.

6.1 
Alle door 4KPRINT in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken zoals matrijzen, vormen, halffabrikaten, productiemiddelen, hulpgereedschappen e.d. dan wel geheel of ten dele naar aanwijzing van 4KPRINT vervaardigd, waarvoor opdrachtgever de overeengekomen kosten heeft betaald, blijven eigendom van 4KPRINT, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 4KPRINT is niet gehouden deze zaken aan de opdrachtgever af te geven of te bewaren.

6.2 
De door opdrachtgever betaalde vervaardigingskosten dienen te worden beschouwd als zijnde integraal onderdeel uitmakende in de totale kosten die gemoeid zijn met de opdracht.

7 Kwaliteit en reclames

7.1 
4KPRINT staat er niet voor in dat door 4KPRINT verkochte zaken, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan 4KPRINT kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.

7.2 
De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd, opgeleverd of verricht niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij 4KPRINT daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld en in ieder geval nadat zes maanden na aflevering van de zaken, oplevering van het werk c.q. de voltooiing van de diensten zijn verstreken.

7.3 
Een reclame betreffende geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van 4KPRINT op te schorten.

8 Garantie

8.1 
Van iedere garantie op door 4KPRINT geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering door UV invloed of weersomstandigheden), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.

8.2 
Op de door 4KPRINT verkochte en geleverde zaken waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantie voorwaarden van toepassing.

8.3 
Voor de overige door 4KPRINT verkochte en geleverde zaken gelden de navolgende garantievoorwaarden:

a. 4KPRINT garandeert uitsluitend geleverde nieuwe zaken gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van aflevering.

b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos vervangen, repareren of herstellen 
dan wel het terugbetalen van de in rekening gebrachte prijs -zulks naar keuze van MSB- van de defecte zaak of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie.

c. Geen aanspraak op enigerlei garantie bestaat indien de door 4KPRINT geleverde zaak door 
de opdrachtgever c.q. een derde niet in overeenstemming met de handleiding of instructies van 4KPRINT dan wel overigens onjuist of onoordeelkundig is gemonteerd of ingebouwd dan wel -indien een vrijgave van de door 4KPRINT geleverde zaak is vereist – het betreffende vrijgavedocument niet door de betreffende opdrachtgever c.q. derde aan 4KPRINT wordt getoond.

d. De aanspraak op garantie vervalt indien:

1. de opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van het defect 4KPRINT daarvan in 
kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat bij 4KPRINT is gereclameerd, 4KPRINT in de gelegenheid stelt het defect te constateren en te verhelpen;

2. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van 4KPRINT om de defecte zaak of het 
defecte onderdeel franco naar 4KPRINT te zenden;

3. de opdrachtgever of derden -zonder voorkennis en toestemming van 4KPRINT- 
werkzaamheden hebben verricht aan de door 4KPRINT geleverde of bewerkte zaak, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan;

4. het defect het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, 
slijtage of beschadiging;

5. de zaak niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt;

6. het defect het gevolg is van:

• de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen

• in overleg met opdrachtgever gebruikte materialen, respectievelijk zaken

• materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

8.4 
a. 4KPRINT garandeert de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden 
gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van voltooiing van de werkzaamheden.

b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos verhelpen van binnen deze 
termijn geconstateerde tekortkomingen.

c. Geen garantie wordt verstrekt op noodreparaties en op voorlopige reparaties.

9 Overmacht

9.1 
Van overmacht aan de zijde van 4KPRINT is sprake, indien 4KPRINT verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transport- middelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van 4KPRINT als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van 4KPRINT ontstaan.

9.2
Een overeengekomen (af)leveringstermijn of termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke 4KPRINT door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.

9.3 
Indien door overmacht de aflevering of de uitvoering van werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, zijn zowel 4KPRINT als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst -voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.

9.4 
Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden c.q. diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden c.q. diensten. In dit laatste geval heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering c.q. werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was, voor rekening en risico van de opdrachtgever, naar 4KPRINT terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

10 Industriële en intellectuele eigendomsrechten

10.1 
4KPRINT behoudt de industriële en intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema’s e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door 4KPRINT gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.

10.2 
Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 10.000,– verschuldigd zijn, onverminderd het recht van 4KPRINT tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

10.3 
4KPRINT is in het kader van een opdracht niet gehouden om te onderzoeken- en niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d.
De opdrachtgever vrijwaart 4KPRINT terzake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten.

10.4 
4KPRINT is te allen tijde gerechtigd het door haar in het kader van een opdracht vervaardigde werk voor opdrachtgever te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie tenzij zwaarwegende- en voor 4KPRINT kenbare belangen dit beletten.

11 Facturering en betaling

11.1
4KPRINT is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten.

11.2 
4KPRINT is gerechtigd, bij (overeengekomen) aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van film, matrijzen en (druk)proeven e.d.

11.3 
De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 14 dagen na factuur- datum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen.

11.4 
De in rekening gebrachte prijs is evenwel, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde terstond opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdracht- gever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan ver- liest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

11.5 
De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

11.6 
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

11.7 
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 75,–. 4KPRINT is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

11.8 
De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 
Behoudens wat betreft de verplichting van 4KPRINT uit hoofde van de in artikel 7 aangeduide garantie is 4KPRINT niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met 4KPRINT gevoerde onderhandelingen, een met 4KPRINT aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van 4KPRINT, een door 4KPRINT gedaan beroep op overmacht of een door 4KPRINT geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij

a. 4KPRINT terzake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval 
is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die ver- zekering wordt uitbetaald;

b. de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet 
of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van 4KPRINT.

12.2 
Opdrachtgever vrijwaart 4KPRINT voor alle schade die mocht ontstaan doordat opdrachtgever niet adequaat heeft zorg gedragen voor eventueel benodigde vergunningen dan wel door deze niet aan andere wettelijke of andere vereisten is voldaan.

12.3 
Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door 4KPRINT te betalen bedrag terzake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan 4KPRINT heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat 4KPRINT nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.4 
In alle gevallen waarin 4KPRINT een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

12.5 
De opdrachtgever zal 4KPRINT op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op 4KPRINT terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

13 Ontbinding

13.1 
4KPRINT kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd het recht van 4KPRINT schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen – ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkings-bevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

13.2 
In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de opdrachtgever aan 4KPRINT verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, ter- stond en ten volle opeisbaar.

14 Hoofdelijkheid

14.1 
Indien de opdrachtgever uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens 4KPRINT voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

15 Verbod overdracht en verpanding rechten en/of verplichtingen

15.1 
De opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst met 4KPRINT alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van 4KPRINT overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde.

15.2 
Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan vorderingen van opdrachtgever op 4KPRINT, uit welken hoofde ook, aan een derde te verpanden tenzij 4KPRINT daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. 4KPRINT kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

16 Geheimhouding

16.1 
De opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

17 Verval vorderingsrechten

17.1 
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens 4KPRINT uit hoofde van of samenhangend met een bestelling of opdracht -waartoe te rekenen vorderingen tot vergoeding van schade en/of boetes- in ieder geval twee jaar na de dag waarop de betreffende geleverde zaak, verrichte werkzaamheid en/of verleende dienst waarmee de vordering verband houdt aan opdrachtgever is gefactureerd tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

18 Conversie en bepalingen die van kracht blijven

18.1 
Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

18.2 
Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 
Op alle rechtsverhoudingen tussen 4KPRINT en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uit- drukkelijk uitgesloten.

19.2 
Alle geschillen, geen uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de rechtbank sec- tor kanton te boven gaan, worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Zutphen met dien verstande dat 4KPRINT ook bevoegd is het geschil aan te brengen bij de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de opdrachtgever is gevestigd.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem.